Privacy Statement van de Academie voor Innovatief Trainen

Artikel 1. Definities

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 • Privacybeleid: het door De Academie voor Innovatief Trainen vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 • De Academie voor Innovatief Trainen is de handelsnaam van de Stichting Dromers Die Doen.
 • Website: de website van De Academie voor Innovatief Trainen onder www.deacademievoorinnovatieftrainen.nl
 • Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van De Academie voor Innovatief Trainen verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 • Opdrachtgever, Client: elke derde die met De Academie voor Innovatief Trainen een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 • Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door De Academie voor Innovatief Trainen verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

De Academie voor Innovatief Trainen is één van de meest toonaangevende opleidingsinstituten als het gaat om innovatieve, interactieve trainersopleidingen. Er worden korte en langere praktijkgerichte trainersopleidingen aangeboden, Masterclasses, Summerschool en workshops. Ten behoeve van de activiteiten van De Academie voor Innovatief Trainen worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De Academie voor Innovatief Trainen behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van De Academie voor Innovatief Trainen een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Artikel 3. Doelstellingen van vastlegging van persoonsgegevens

De doelstellingen van vastleggingen van persoonsgegevens zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een opleiding;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
 • het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van De Academie voor Innovatief Trainen;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • voldoen aan de accreditatiecriteria;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Artikel 4. Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende persoonsgegevens worden door De Academie voor Innovatief Trainen verwerkt:

 • naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de opleiding;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde opleidingsresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van de opleiding;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van opleidingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van de opleidingen;

Artikel 5. Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt

De persoonsgegevens worden verstrekt aan degenen die:

 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking

of aan anderen, indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie)

Artikel 6. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door De Academie voor Innovatief Trainen steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 in de AVG / GDPR is bepaald. Medewerkers van De Academie voor Innovatief Trainen zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG / GDPR dienen te behandelen. Voor zover De Academie voor Innovatief Trainen derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 7. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door De Academie voor Innovatief Trainen niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8. Beveiliging, bewaring en verwijdering

De Academie voor Innovatief Trainen heeft de noodzakelijk maatregelen getroffen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal. De Academie voor Innovatief Trainen ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 de AVG / GDPR, blijft gelden.
Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens binnen De Academie voor Innovatief Trainen

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen De Academie voor Innovatief Trainen uitsluitend verstrekt aan medewerkers van De Academie voor Innovatief Trainen die uit hoofde van hun functie toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 10. Verstrekking van gegevens aan derden

De Academie voor Innovatief Trainen zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door De Academie voor Innovatief Trainen voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker De Academie voor Innovatief Trainen een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de opleiding wordt gevolgd;

en/of:

 • De Academie voor Innovatief Trainen op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De Academie voor Innovatief Trainen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 11. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (AVG). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van De Academie voor Innovatief Trainen kan hij/zij De Academie voor Innovatief Trainen een e-mail te sturen naar info@deacademievoorinnovatieftrainen.nl.

Artikel 12. Wijzigingen in het Privacybeleid

De Academie voor Innovatief Trainen behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. De Academie voor Innovatief Trainen adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze Privacy Statement is van 27-05-2018.

Artikel 13. Contact over Privacybeleid

Uw gegevens worden door De Academie voor Innovatief Trainen zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact met ons op. Dit kan:

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.