Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt

Artikel 1: Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor open opleidingen die starten vanaf januari 2010. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: Degene die de opleiding daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding.
 • Annuleren: De (tijdelijke) opzegging van de opleiding door de deelnemer of contractant. Bij annuleren door de deelnemer gaat de Stichting Dromers Die Doen ervan uit dat deze annulering door contractant is geaccordeerd.
 • Startdatum opleiding: De eerste bijeenkomst van de opleiding; deze wordt aan de deelnemer per brief of per mail medegedeeld.

De Academie voor Innovatief Trainen (verder Academie) is de handelsnaam van de Stichting Dromers Die Doen.

Artikel 2: Inschrijven

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het verschuldigde opleidingsbedrag door de Academie aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk of per mail, aan de deelnemer wordt medegedeeld. De cursist heeft het recht op een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 3: Uitvoering

3.1. De Academie levert de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Academie website ten tijde van het startmoment staat vermeld.

3.2. De Academie is gerechtigd:

 • De opleidingprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De indeling van de dagopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
  Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of module af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk of per mail, bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
 • Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

3.3. De Academie werkt met het systeem van achterwacht en garandeert dat in geval van ziekte van de trainer de opleiding tegen dezelfde condities doorgaat en wordt gecontinueerd op het aangeboden niveau.

3.4. Het opleidingsinstituut heeft de plicht vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens en informatie over de cursisten.

Artikel 4: Annuleren

4.1 Annuleren van een opleiding kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend.

4.2 Annulering Opleiding:

 • Tot 4 weken voor de startdatum van de opleiding bedragen de annuleringskosten 25 procent.
 • Tot 2 weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding bedragen de annuleringskosten 50 procent van de opleidingskosten.
 • Binnen één week voor aanvang van de opleiding bedragen de annuleringskosten 100 procent van de opleidingskosten. U kunt – na overleg met Dromers Die Doen – wel een collega sturen. (Zie artikel 5.)

4.3 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Dromers Die Doen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding en de niet te annuleren arrangementskosten.

4.4 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 5: Inhalen

De deelnemer heeft het recht na overleg met de Academie een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen, indien daar een plek vrij is, binnen een jaar. U kunt zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan de Academie doorgegeven. En mits deze collega tot de doelgroep van deze opleiding behoort.

Artikel 6: Betaling

6.1 Op het inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs van de opleiding in een keer dan wel in termijnen zal worden voldaan.

6.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

6.3 Indien -na facturering door de Academie – door deelnemer wijzigingen worden gewenst, waardoor de Academie genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de Academie met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien de Academie met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 8: Wanbetaling

8.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling,vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

8.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van de Academie worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van de Academie niet.

8.3 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door de Academie worden verbroken. De Academie is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 9: Copyright

Van het door de Academie versterkte materiaal blijven alle auteursrechten aan haar voorbehouden. De deelnemer mag het materiaal na overleg en toestemming van de Academie gebruiken voor eigen lesdoeleinden.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 Naam- en adres- en contactgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de Academie en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen. De Academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

10.2 Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door De Academie voor Innovatief Trainen steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 in de AVG / GDPR is bepaald. Medewerkers van De Academie voor Innovatief Trainen zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG / GDPR dienen te behandelen. Voor zover De Academie voor Innovatief Trainen derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat u automatisch akkoord met de Privacy Statement van De Academie voor Innovatief Trainen.

Artikel 11: Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 12: Calamiteiten/overmacht

12.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van de Academie, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van de Academie kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, staking, natuurrampen, afmeldingen door merendeel van de groep door griepepidemie.

12.2 Overmacht geeft de Academie het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de contractant tot betaling gehouden.

12.3 Indien zich aan de zijde van de Academie een overmachtsituatie voordoet, zal de contractant daarvan zo spoedig mogelijk door de Academie op de hoogte worden gesteld en zal de Academie hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Artikel 13: Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over uw cursus, uw docent of het lesmateriaal van de Academie voor Innovatief Trainen die valt onder de Stichting Dromers die Doen, dan horen we die graag zo spoedig mogelijk. Zo kunnen we de situatie snel in kaart brengen en een passende oplossing voor uw klacht vinden. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling in bij uw docent.
 • Indien er geen mondelinge overeenstemming met de docent wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Academie. U dient hiervoor een klachtenformulier in te vullen dat u bij de administratie van de Academie kunt aanvragen. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.
 • Binnen twee weken ontvangt u mondelinge of schriftelijke reactie op de ingediende klacht namens het bestuur van de Academie.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van het bestuur, dan leggen wij uw klacht graag voor aan een onafhankelijke mediator.

13.1 De ingediende klacht wordt binnen een vastgestelde termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht, om wat voor reden dan ook, de afhandeling van de klacht langer duren dan de gestelde termijn van vier weken, dan stelt de Academie u hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt er een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de Academie met een passende oplossing denkt te kunnen komen.

13.2 Indien u zich niet kunt vinden in de door het bestuur van de Academie voorgestelde oplossing, dan leggen wij uw klacht graag voor aan een onafhankelijke mediator, nl. Mevr. Margriet Biewenga, woonachtig te Twello (Gld). De Academie zal zich geheel schikken in het oordeel van de beroepsinstantie en het oordeel als bindend accepteren. De consequenties worden snel afgehandeld.

13.3 Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn uitsluitend: de cursist, de docent die de cursus verzorgt en het bestuur van de Academie voor Innovatief Trainen.

13.4 Een klacht wordt omschreven zoals aangegeven in het klachtenformulier dat de Academie u beschikbaar stelt. Dit formulier en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 1 jaar bewaard.